Tulagan hi mipanggep hinan makopya

Agyamanak

Hinan eyu pangopya'an ituwe ituwen website ya tinallmodanyu e nan "Om, abuluto' " ya tobalonyu an mangat idatuwe:

  • Mabalin an iha'adyu hi komputer hituwen makopyan banag ta usalom hi nitaguwam, bokon pangkumilhuh. Mabalin an ipadakol hituwen makopyan bu'uh ta usalom hi nitaguwam, bokon pangkuhilhuh. Mabalin an mangidat hi udum an tagu idatuwen kopya ta usalondah nitaguwanda mu adida usalon hi pangkumilhuh.
  • Mipagul di mangilaku hinadan makopya. Adi mabalin an munsingil ayu hi xxx hinan eyu pangidatan hinadan makopya.
  • Mahapul an adiyu balbaliwan onu mangapyah ngandiyenman an malpuh nadan makopyan banag an na'innila'an mo onu hitun mangalin timpu.
  • Mahapul an adiyu usalon nan mabalin an makopyan banag ta pihhuwan.
  • Nan pangusalanyu e ya ma'unud nan kalebbengan mi an udbagi onu nan kalebbegan di udum an ugbagi.

Adi abuluton